شرایط عضویت

شرایط عضویت در فروشگاه مطابق فرم عضویت می باشد و از شما تقاضا می شود نسبت به درج هرگونه اطلاعات ناقص ، اشتباه و یا غلط جددا خودداری نمایید زیرا هرگونه خسارت احتمالی از این بابت بر عهده شما بوده و فروشگاه آفاق نگار بصیر هیچگونه تعهد و مسئولیتی را متقبل نمی گردد.